Betingelser for betaling av medlems- og treningsavgifter

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for betaling av alle kjøp gjennom IF Storm (organisasjonsnummer 983 824 900) sin nettside www.if-storm.no

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

2. Priser og betalingsvilkår

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for IF Storm fremkommer på IF Storm sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

Priser på alle øvrige produkter og tjenester fremkommer på IF Storm sin nettside.

All betaling kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

3. Medlemsdata

Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos IF Storm er ansvarlig for rettidig betaling i samsvar med de bestillinger kunden har foretatt via nettsiden.

Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter/treningskontigenter/arrangementer og øvrige produkter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskapet

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Innbetaling av treningsavgifter, vil variere iht aktiviteten, det er opplyst på IF Storm sine nettsider periodene som disse gjelder for, og opplyst via bestilling/betaling.

Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i IF Storm med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Det er ikke mulighet til å si opp treningsavgift innenfor allerede betalt periode.

Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i IF Storm innebære at kunden har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

6. Reklamasjon

Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos IF Storm etter at kunden har innbetalt avgift/kontingent, må kunden innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til IF Storm

7. Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring av vilkårene

IF Storm forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.